มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการทรัพย์สินอย่าง มีคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนในสังคมการจัดการ สิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรฐานในระดับสากล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินมีการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยทีมงานผู้ชำนาญเฉพาะทางที่มี ประสบการณ์บริหารนิติบุคคลมากว่า 30 ปี ในการร่างข้อบังคับนิติ บุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าของผู้อยู่อาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพย์

การบริการ

  • บริหารอาคารชุด 
  • อาคารสำนักงาน อาคารสูง คอนโดมิเนียม
  • โรงแรม รีสอร์ท
  • บริหารหมู่บ้านจัดสรร
  • ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
  • จดทะเบียนนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร
  • บริการตัวแทนด้านการตลาด ซื้อ-ขาย-เช่า
  • ที่ปรึกษากฎหมายบัญชี ภาษี
  • ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการในด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์